Вимоги до оформлення статей та тез

Збірник матеріалів Конгресу не внесений до Переліку наукових фахових видань, затвердженого Міністерством освіти і науки України. Опубліковані матеріали вважатимуться апробацією результатів дисертаційних робіт.

Подається авторська стаття або тези, які не друкувалися раніше і не перебувають на розгляді щодо публікації в інших видавничих структурах.

Відповідальність за вірогідність інформації та оригінальність поданих матеріалів покладається на авторів. У процесі редагування робіт редакція зберігає за собою право змінювати стиль, але не зміст. Роботи, оформлені без дотримання вимог редакції, не реєструються.

Публікація робіт є безкоштовною.

 • Обсяг статті – до 10 аркушів.
 • Обсяг тез – до 3 аркушів.

Обов'язкові елементи роботи:

 1. повна назва трьома мовами (українською, російською, англійською);
 2. прізвище(а) та ініціали автора(ів) трьома мовами (українською, російською, англійською);
 3. повна назва організації(й), де працює автор(и);
 4. резюме (150 – 200 слів) та ключові слова (6 – 8) трьома мовами (українською, російською, англійською);
 5. адреса для листування (поштова та/або електронна);
 6. текст роботи з таблицями та ілюстраціями;
 7. перелік посилань (список літератури);
 8. підписи всіх авторів.
 9. на окремій сторінці повинні бути представлені повні імена авторів, академічні звання, професійні посади та повні адреси. Необхідно також зазначити адресу, телефон (тому числі і мобільний), факс та E-mail автора, який отримуватиме кореспонденцію від редакції.

Короткі повідомлення (тези) можуть бути подані без пунктів 4 та 7. Тези повинні бути чітко структуровані — мета, об'єкт (матеріали) і методи дослідження, результати та висновки.

Ілюстрації

Ілюстрації подаються у двох примірниках у формі, доступній для репродукції. Ілюстрації нумеруються арабськими цифрами на звороті в порядку їх розміщення в тексті: мал. 1, мал. 2 тощо.

Лінії повинні наводитися чорним. Написання букв має бути чітким, адекватного розміру для зручності читання після зменшення зображення.

На зворотному боці всіх ілюстрацій повинні бути наведені прізвище(ща) автора(рів), назва роботи, позначки «верх», «низ» м'яким простим олівцем.

Таблиці

Таблиці цифрових даних друкуються через два інтервали на окремих сторінках, вони повинні мати заголовки і бути пронумеровані арабськими цифрами (Табл. 1, Табл. 2 і та ін.).

Літературні посилання в тексті здійснюють шляхом наведення номерів у квадратних дужках відповідно до переліку посилань. Можливе також цитування у вигляді: «...на думку I.I. Іванова та співавторів [4]...».

Усі посилання, наведені в роботі, повинні бути представлені в кінці тексту в списку першоджерел, поданому на окремих сторінках (надрукованому через два інтервали), оформленому відповідно до ДСТУ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис».

Роботи слід наводити в порядку цитування.

Приклади оформлення посилань.

Монографії

Синдром обструктивного сонного апноэ [Текст] / под ред.Ю. И. Фещенко, Л.А. Яшиной. – К. : Принт-Єкспресс, 2007. – 240 с.

Журнальні статті

Фещенко, Ю. И. Современная стратегия ведения бронхиальной астмы [Текст] / Ю. И. Фещенко, Л. А. Яшина // Астма та Алергія. – 2007. – № 3–4. – С. 8–12.

Тези доповідей

Фещенко, Ю. І. Епідеміологія та профілактика бронхолегеневих захворювань в Україні [Текст] / Ю. І. Фещенко, В. М. Мельник // Роль первичной и вторичной профилактики основных терапевтичеких заболеваний в улучшении качества жизни: Материалы науч. трудов республиканской научно–практической конф. – Харьков, 2001. – С. 128.

Методичні рекомендації

Негоспітальна пневмонія у дорослих (етіологія, патогенез, класифікація, діагностика, антибактеріальна терапія [Текст] : методичні рекомендації / Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського АМН України. – Київ, 2001. – 24 с.

Інформаційні листи

Спосіб лікування хворих з інфекційним загостренням ХОЗЛ із застосуванням арбідолу [Текст] : інформаційній лист / Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського АМН України. – Київ, 2007. – 4 с. Aвтореферати дисертацій Лебедєва, Т. М.. Ефективність впливу самоконтролю та самоаналізу на перебіг бронхіальної астми після навчання в "Астма-школі" з врахуванням пікфлоуметрії [Текст] : Автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.01.10 / Лебедєва Тетяна Миколаївна. – К., 2006. – 30 с.

Носії інформації

Електронний варіант статті надсилається на CD-диску або flash - накопичувачі з поміткою в темі листа "конгрес, стаття".

Файл на електронному носії називати за таким порядком: прізвище першого автора латинськими літерами, нижнє підкреслення, перші два слова з назви публікації латинськими літерами (наприклад, [petrov_metodyka zastosuvannya]). Не слід розбивати статтю на окремі файли.

Бажано не робити переносу слів у текстовому редакторі. Знаки, що не доступні вашому текстовому редактору (грецькі літери, математичні формули та ін.), не пишіть від руки, а позначте їх уніфікованим кодом (наприклад, альфа, @, # та ін. для грецької літери a). Список кодів та ключ до них обов'язково повинні додаватися.

Електронний варіант тез подається на CD-диску, а також надсилається з поміткою в темі листа "конгрес, тези".

Після публікації всі авторські права належать редакції.

Рукопис подається у двох примірниках, надрукованих з одного боку аркуша через два інтервали гарнітурою «Times New Roman», 12 пунктів, редактор MS WORD, з відступом від лівого краю не менше 3 см на білому папері формату А4.

Рукопис може бути написаний українською, російською або англійською мовою.

Рукописний варіант доповіді, статті чи тез та на електронному носії просимо надсилати за адресою: Оргкомітет Конгресу - ДУ «Національний Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України», вул. Генерала Чупринки, 45, м. Львів, 79044.

Термін подачі статей та тез - до 12-го вересня 2020 року. E-mail для загальних запитань: info@infusiontherapy.org.

21-01-2020